Certifikáty

Europasta a.s. je největším značkovým výrobcem těstovin s klíčovými značkami Adriana, Zátkovy vaječné těstoviny, Rosické těstoviny a Ideál.
Významnou část obchodních aktivit tvoří výroba těstovin privátních značek pro rychle rostoucí obchodní řetězce v regionu Střední Evropy.

Výroční zprávy

Výroční zpráva společnosti Europasta a.s. shrnuje aktuální informace o společnosti, jejich hospodářských výsledcích za uplynulé účetní období, podnikatelské aktivity a očekávaný budoucí vývoj.

Dotace, projekty a vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Společnost EUROPASTA a.s., jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém, který umožňuje oprávněným oznamovatelům podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti EUROPASTA, a.s.

Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete po kliknutí zde.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, na něž se ochrana oznamovatele nevztahuje.

PŠENIČNÝ MLÝN - ŘEŠENÍ SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRMIV A NOVÉ BALÍRNY A PALETIZACE

Financování

Tento projekt je financován z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 dle podmínek platných pro 10. kolo příjmu žádostí – Operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Cíl operace - investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Stručný popis

Projekt je zaměřen na modernizaci stávajícího skladového hospodářství krmiv a vybudování nové kryté expedice krmiv, výsledkem této části investice je zvýšení hygienické bezpečnosti při expedici krmiv (odstranění prašnosti při nakládce), zlepšení pracovního prostředí pro obsluhu a okolí a v neposlední řadě zrychlení nakládky volně sypaných krmiv.

Záměrem druhé části investice je výstavba nové haly jako přístavby stávající budovy mlýna a vybavení této haly moderní balící a paletizační technologií. Vybudováním nového balícího centra dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu s drobným spotřebitelským balením mouk popř. dalších mlýnských výrobků. Rovněž tím vzniká možnost rozšíření portfolia výrobků nabízených drobným spotřebitelům, schopnost paletizéru skládat na paletu jednotlivé sáčky, zlepšit logistiku přepravy balené mouky, snížit počet reklamací potrhaného zboží. Přesunutím balírny do nově vzniklé přístavby dojde k navýšení skladové kapacity hotových výrobků minimálně o 250 paletových míst rozšířením skladu o prostor původní staré balírny.

Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II

Poskytovatel dotace

Jihočeská hospodářská komora ČR

Název výzvy

Vzdělávání zaměstnanců členů Jhk II

Financování

Operační program Zaměstnanost (OP Z), Evropský sociální fond (ESF)

Doba trvání

Červenec 2019–Prosinec 2022

Název projektu

Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847

Stručný popis

Tento projekt chce podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co nejnižším zatížením pro samotné firmy. Zapojené firmy získají finanční podporu v podobě bezplatných kurzů.

Jaký problém projekt řeší

Projekt se zaměřuje na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zvýšení adaptace nově přijatých pracovníků.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory (JHK) a zlepšit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce (požadavky na vykonávané pracovní činnosti). Projekt cílí mimo jiné i na zvýšení adaptability starších pracovníků.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST.

Europasta na cestě k růstu

Poskytovatel dotace

MPSV ČR

Název výzvy

Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Financování

ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Doba trvání

červenec 2019 až 31.10. 2021

Uzavření projektu

1.3.2022

Název projektu

Europasta na cestě k růstu

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009524

Stručný popis

Společnost Europasta a.s. se díky dotačnímu projektu Age management řadí mezi zaměstnavatele, kteří si uvědomují důležitost tzv. pracovní schopnosti jednotlivých zaměstnanců a faktorů souvisejících. Age management a opatření, která budou díky tomuto projektu aplikovaná do řízení organizace, podpoří úspěšnost naší společnosti v budoucnu. Age management chceme, díky dotačním prostředkům, zavést jako nástroj řízení společnosti v divizi Litovel, Tři Dvory. Naším cílem je následně projekt Age managementu rozšířit z vlastních zdrojů do celé společnosti, tedy i do divize Boršov nad Vltavou.

Jaký problém projekt řeší

Projekt řeší různá témata vztažená k AM. Jsou to Systém zavedení AM jako nástroje řízení, vzdělávání a rozvoj manažerů v oblasti AM. Dále mezigenerační spolupráce a generační výměny, kariérní změny, nástupnictví a zvládání změn spojených s nároky Průmyslu 4.0.

Cíle projektu

Cílem projektu je téma AM využít k prosperitě jednotlivce a celé společnosti v budoucnu. A to díky nástrojům a aktivitám, které souvisejí s pracovní schopností jednotlivce. Uvědomujeme si, že téma výkonnost jednotlivce je limitujícím prvkem každé společnosti. Chceme vytvořit takový systém práce, který výkonnost jednotlivce a tedy i celé společnosti podpoří.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob)

100

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Poskytovatel dotace

MPSV ČR

Název výzvy

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování

ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání

únor 2017 až únor 2019

Název projektu

Europasta – firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004190

Stručný popis

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti Europasta a.s. a pro zaměstnance společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u předmětných zaměstnavatelů.

Jaký problém projekt řeší

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění tak souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob)

143

Energeticky úsporný projekt Europasta a.s.

Operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy

Úspory energie – IV. výzva

Název projektu

Energeticky úsporný projekt Europasta a.s.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením spotřeby elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu.

Stručný popis operace

Předmětem projektu jsou komplexní opatření k dosažení energetických úspor. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti Europasta a.s.. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů. Udržitelnost projektu je tak zajištěna z pohledu potřebnosti za účelem zajištění energeticky a samozřejmě ekologicky šetrné výroby.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Kontaktujte nás

Europasta a.s.
Tři Dvory 97, Litovel
784 01 - Česká republika
IČ: 196 54 022

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 11532.

Chcete u nás pracovat? Prohlédněte si nabídku volných pozic nebo nám pošlete svůj životopis.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.